Cool School se mijenja

Najnovije na Cool School

Informati?ka pismenost (4297)

Jesu li u?enici RN i njihovi u?itelji dovoljno informati?ki pismeni?

HARMONIJSKI VALOVI (6575)

 elja mi je predstaviti na?in na koji pomaem svojim u?enicima pri   u?enju fizike.  Ovdje je jedna kratka "skripta" o harmonijskim valovima.

Male novine prerasle u razrednu web stranicu (5902)

Ako nemate svoju razrednu web stranicu od velike koristi mogu vam biti razredne novine. Ako imate poduzetne u?enike, podršku roditelja i malo slobodnog vremena onda je ovaj ?lanak upravo za vas...

?inkvine (6901)

Posjetitelji koji paljivije ?itaju moje ?lanke zasigurno su primjetili da u mnogima pozivam na suradnju i nudim poticaje za rad. Vjerujem da je "posijano sjeme naišlo na plodno tlo" i da puno u?itelja koristi ponešto od ponu?enog. Kolegica Katica Horvat iz OŠ Sveti ?ur? je jedna od tih i sa svojim 3.b razredom se okušala u pisanju ?inkvina...

ivot (4474)

ivot je oblik postojanja ivih bi?a. S biološkog gledišta ivot je svojevrsno zbivanje kojim su zahva?ena sva iva bi?a. ivot kao proces sastoji se od mnogobrojnih djelomi?nih procesa ?ije se djelovanje odvija u ivotnom vijeku jedinke.Od osobina ivih bi?a koje neive tvari ne posjeduju, najviše se isti?u kompleksni spojevi s ugljikom. Najmanja gra?evna i funkcionalna osobina ivih bi?a je stanica. ivotni uvjeti su voda, zrak, toplina, temperatura i svjetlost. ivot se na Zemlji razvio prije otprilike 3 milijardi godina. Na Zemlji danas ivi 300 000 biljnih i više milijuna ivotinjskih vrsta, uz golem broj izumrlih vrsta.ivot je i filozofski pojam. Najve?e filozofsko pitanje što se ti?e ivota jest što je njegov smisao. Koji je naš smisao ???Zašto smo ro?eni ???Imamo li neku svrhu ???Sve ima svoj smisao samim svojim postojanjem. Jer samo postojanje je smisao ivota...

Razum (4489)

Razum je sposobnost razboritog (logi?kog, kriti?kog) rasu?ivanja. U povijesti filozofije odnos izme?u razuma i uma odre?ivalo se razli?ito. Kantu je razum ua spoznajna mo?, a um šira i viša, koja u sebi pored osjetilnosti obuhva?a i razum i stvaranje ideja.

Isus i Juda (8033)

Juda Iškariotski (ili samo Juda) (hebrejski: ????? ?????????) je bio, prema Novom zavjetu, jedan od dvanaestorice apostola, a poznat je po izdaji Isusa Krista. On je, prema Bibliji, za 30 srebrnjaka Isusovo tijelo predao Farizejima, protivnicima Isusovog nau?avanja. Nakon izdaje objesio se na drvo vrste Cercis Siliquastrum, koje je kasnije prema njemu nazvano Judino drvo. Nakon Judine smrti na njegovo mjesto je došao apostol Matija. Juda Iškariotski danas je simbol izdaje i jedan od najomraenijih li?nosti u ljudskoj povijesti.Evan?elje po Judi 1970. godine u Egiptu je otkriven papirus iz 2. stolje?a. Taj papirus je postao poznat diljem svijeta kao Evan?elje po Judi (ili Judino evan?elje), a opisuje gore navedene doga?aje iz perspektive samoga Jude. Prema njemu je Juda ustvari omogu?io Isusu da se oslobodi tjelesnog ivljenja i prije?e na drugi svijet.

Seneka (3372)

 "Bojati se smrti gore je nego umrijeti" "Bolje je ?eš?e upotrijebiti uši nego jezik." "Bolje je nau?iti nepotrebno, nego ništa.""Cijeli ivot nije ništa drugo do li put u smrt."

Diogen iz Sinope (5218)

Diogen iz Sinope, gr?ki filozof, je najupe?atljiviji predstavnik, iako ne osniva?, sokratovske škole Cinizma.Zadivljen predavanjima Antistena, gr?kog predstavnika asketizma, ina?e Sokratovog u?enika, pridruio mu se u njegovom filozofskom u?enju.Zgroavao se na ivote Atenjana koji su ivjeli u izobilju u pretjerano i nekontrolirano razbacivali svoja imanja.Tako je i zaivjela njegova ideja apsolutnog cinizma, prema kojoj je i orijentirao svoj ivot.Sve što je imao bila je jedna Toga, štap, drveno bure (u kome je i spavao) i posudu nalik ?aši iz koje je pio.Kada je jednog dana vidio kako djeca piju vodu iz svojih ruku, shvatio je da mu ni ?aša ne treba pa ju je bacio.Njegovo je ivotno u?enje bilo da ?ovjek treba ivjeti samo sa onim što mu je za ivot neophodno, uz adekvatnu samokontrolu.Mrzio je korupciju i zavjere u svome društvu, pa je tako jednog dana izašao na glavni trg u Atini govore?i "Traim ?ovjeka", smatraju?i da u stanju u kojem je društvo tada bilo, nije bilo onog pravog ?ovjeka, ve? su svi bili podre?eni trenutnom stanju (stanju bez milosr?a, istinske ljubavi, ono što ?ovjeka (ljudsko bi?e) ?ini ?ovjekom).?esto je bio gost i na Platonovim predavanjima, gdje je uvijek nastojao da mu oponira u mišljenju, pa se jednom prilikom dogodilo da je Platon rekao kako je ?ovjek bi?e bez krila i perja...objašnjavaju?i kako je um ?ovjeka nešto što je na prvom mjestu.Diogen je otišao napolje raš?erupao prvog pijetla na kojeg je naišao, otkinuo mu krila, ušao u prostoriju u kojoj je Platon drao predavanje i rekao: "Evo Platonovog ?ovjeka."Bilo je i onih kojima nije smetala Diogenova filozofija, npr. Aleksandar Makedonski je po dolasku u Atenu (nakon što ju je osvojio) posjetio Diogena u njegovom drvenom buretu na glavnom trgu, pošto je prije ?uo zanimljive pri?e o njemu. Aleksandar je po dolasku zatekao Diogena kako spava.Probudio ga je, predstavio mu se i pitao ga moe li nešto u?initi za njega.Diogen je samo rekao da bi volio da se pomakne ispred njega kako bi i njega ogrijalo Sunce.Zadivljen njegovom reakcijom i jednostavnoš?u, Aleksandar Makednoski je rekao: "Da nisam Aleksandar (Veliki) Makedonski, bio bih Diogen iz Sinope."Jedan ovako zanimljiv filozof nije imao slavan kraj.Naime, u jednom od svojih putovanja bio je zarobljen od strane gusara, koji su ga odveli na Korint i tamo ga prodavali kao roba.Me?utim, Diogenov duh je ostao jak, pa je on (za razliku od ostalih) rekao da ne?e da bude prodat, nego se nudi kao upravlja? - guverner onome koji upravljanje treba.Završio je kao u?itelj djece jednog od lokalnih upravitelja.Diogena je narod zvao i "Canis philosophae" - filozof pas, zbog kostiju, kako ljudskih tako i ivotinjskih, koje su se nalazile u njegovoj ba?vi i oko njega. Iritiran njihovim rije?ima, jednom prilikom je prolaze?i pored njih zamokrio drvo koje je bilo ispred njega imitiraju?i psa.Postoji legenda koja govori i da ga je Aleksandar upista šta radi sa tolikim kostima, a ovaj je odgovorio kako trai kosti njegovog oca, ali ih ne moe razlikovati od kostiju robova - što je imalo svoju filozofsku poruku, naravno.Me?u mnogobrojnim zanimljivostima iz ivota ovog filozofa, je i njegova re?enica:" Ja sam gra?anin cijeloga svijeta!", po ?emu je postao prvi zabiljeeni kozmopolit u povijesti.Njegov je ivot detaljnije izu?avao i zapisivao njegov imenjak, Diogenes Leartius.

Aristotelova etika (7313)

Za Aristotela, najve?e dobro je sre?a. Ona zavisi od naših umnih sposobnosti. Tvrdio je da je najve?a vrlina sredina izme?u dvije krajnosti. U?enje o vrlini Aristotel je izloio u svom djelu Nikomahova etika gdje je polazio od onoga u ?emu se svi ljudi slau, a to je da je cilj ljudskog ivota ili blaenstvo, koje nije površni hedonizam, niti materijalno bogatstvo ili slava, ve? je sre?a ili blaenstvo - dobro po sebi ili samovrijednost. Aristotel je tvrdio da je ?ovjek po prirodi politi?ko bi?e (zoon politikon) i da svoju suštinu izraava tek u zajednici.Aristotel, za razliku od Platona, cijeni umjetnost a naro?ito gr?ke tragedije jer eti?ki djeluju na gledaoca (tvorac je termina katarza-pro?iš?enje putem straha i saaljenja).

Pigmalion efekt (11575)

Prema gr?koj mitologiji Pigmalion je bio kipar koji je napravio skulpturu prekrasne ene u koju se zaljubio i svojim dubokim vjerovanjem da ona moe oivjeti postigao je to. Kakve to veze ima s odgojem i obrazovanjem saznat ?ete ako pro?itate cijeli ?lanak.           

Sretna Nova godina (5754)

Svim posjetiteljima ovih stranica elim blagoslovljen Boi? i sretnu Novu 2011. godinu uz nekoliko "prigodnih" stihova...

Ova ruka putuje (7220)

Pedagoška radionica iz školskog preventivnog programa nenasilja koja ?e vam pomo?i da razvijete prijateljske odnose, istaknete pozitivne osobine li?nosti, otkrijete karakterne osobine svojih u?enika i razvijete toleranciju.

An?eo (hamer, salveta, vuna) (4065)

Vrlo jednostavno izradite an?ela. 

Razumijevanje pro?itanog (18992)

Gotova priprema za izvo?enje sata. Provjera razumijevanja pro?itanog u drugom razredu. Nastavna jedinica: Kamen

Zajedni?ki roditeljski sastanak (7619)

Poziv na suradnju...

Zanimanje U?ITELJ (4622)

Trebam li ovdje uop?e nešto napisati ili je naslov dovoljan!?

Stihovi o godinjim dobima (10891)

U?enici ?e se vrlo rado uklju?iti u pisanje stihova ako im je zadan po?etak svakog stiha. Pokušajte! Ne?e vas boljeti!

Ljudske osobine - obzirnost (6787)

Moraju li dobri ljudi gotovo redovito nastradati !?

Ocjenjivanje pismene provjere (15619)

Kako ocijeniti rezultate u?enika nakon pismenog provjeravanja? Dovoljno je upisati bodove u?enika u izra?unsku tablicu i ispisat ?e se ocjene pismenih provjera na temelju nekoliko dokimoloških kriterija... Nadam se da ?e vam aplikacija biti od koristi...< 1 2 3 [4] 5 6 7 >O projektu Cool School

Saznajte više o projektu i njegovim ciljevima.

Opširnije


Dobro doli

CoolSchool je sustav koji omogu?uje u?iteljima dodavanje vlastitog sadraja na svoje internet stranice.
Namijenjen je prvenstveno u?iteljima, u?enicima i njihovim roditeljima, no sigurno ?e se na ovim stranicama na?i zanimljivog sadraja i za ostale posjetitelje.


Dodano: 08.09.2011. 13:06:24 od