Cool School se mijenja

Najnovije na Cool School

Plan i program za VI. razred (5510)

Plan i program rada iz informatike za VI. razred Ako elite vidjeti što vas o?ekuje u nastavi informatike u VI. razredu - kliknite na linkOperativni plan za VI. razred

Plan i program za V. razred (7479)

Plan i program rada iz informatike za V. razred Ako elite vidjeti što vas o?ekuje u nastavi informatike u V. razredu - kliknite na linkOperativni plan za V. razred

Udaljeno u?enje - portali na internetu (5731)

Udaljeno u?enje vrlo je korisna stvar! Provjerite neke od slijede?ih linkova koji vam mogu biti od velike pomo?i u u?enju i ponavljanju nastavnog sadraja...

?asopisi o ra?unalima (7330)

Neki od poznatih i korisnih ?asopisi o ra?unalima i informati?koj tehnologiji koji odre?eni dio svog sadraja imaju i na web-u...

Web stranice o ra?unalima (5440)

Provjerite sljede?e linkove i obogatite svoje znanje o ra?unalima i ra?unalnoj tehnologiji...

Testovi iz interneta (15816)

Provjerite svoje znanje o internetu! :)

ivotne istine o ljubavi, prijateljstvu i sre?i (9329)

ivotne istine o ljubavi, prijateljstvu i sre?i...

Testirajte svoj mozak (6259)

Zanimljive tehnike testiranje mozga...Autor: nepozant

4 kvadrata (4799)

PP za oboavatelje geometrije i matematike...Autor: nepoznat

Trailice na internetu (11682)

Za pretraivanje web stranica na internetu koristimo posebne programe tzv. trailice (eng. search engine).

Web preglednici (7494)

Za pregledavanje sadraja na internetu na ra?unalu moramo imati neki od web preglednika (eng. web browser)...

Odli?ne stranice za u?enje Windows-a, Office-a i sl. (8334)

Ako ste po?etnik i elite nau?iti osnove korištenja Windows operativnog sustava i uredskog paketa MS Office-a obavezno posjetite sljede?i link:http://www.ic.ims.hr/

Savjeti i preporuke za roditelje (4932)

Savjeti i preporuke za roditelje - obavezno pro?itajte!http://4osnovna-vz.hr/Download/Roditelji.PDF

Simpati?an primjer upotrebe animacije u tablici Excel-a (9993)

Simpati?an primjer upotrebe animacije u tablici Excel-a...Autor: nepoznat

Tablice na web stranicama (5890)

Ubacivanje tablice na web stranicu Tablicu ubacujemo na web stranicu pomo?u glavnog izbornika Table / Insert / Table ili kra?e razvla?enjem pomo?u ikone na alatnoj traci.

Grafika u QBasic-u - napredno (10393)

Prisjetimo se za po?etak naredbi za crtanje SCREEN, LINE i CIRCLE, ali i prije nau?enih naredbi. Jedna od njih je naredba skoka GoTo uz dopunu korištenja oznaka u programu tzv. labela. Labele nam koriste kao mjesta u programu na koje se moemo pozvati – “sko?iti”. A sad slijede nove naredbe: 1) SLEEP je naredba ?ekanja koja pravi stanku odre?eni broj sekundi koji navodimo iza same naredbe. 2) END je naredba za bezuvjetni prekid programa

Grafika u QBasic-u (14798)

QBasic nam omogu?uje i crtanje jednostavnih geometriskih likova poput linija, pravokutnika, krunica i elipsa! Da bi smo mogli crtati takve likove moramo uklju?iti grafi?ki na?in rada u Qbasic-u pomo?u naredbe   SCREEN 12

Rad sa znakovnim nizom (stringom) (7080)

Stringovi su znakovni tip podataka koji pamte slova, rije?i, re?enice i ostale specijalne znakove! Sa stringovima ne moemo ra?unati kao sa brojevima ali ih moemo spajati, dijeliti, uspore?ivati itd..

Naredba ponavljanja (petlja) (7167)

Naredba ponavljanja (petlja) je FOR TO NEXT naredba za ponavljanje odre?enog dijela programa s unaprijed odre?enim brojem ponavljanja.

Naredbe odlu?ivanja i skoka u QBasic-u (13711)

Naredbe odlu?ivanja u QBasic-u su: 1) IF – THEN naredba2) IF – THEN – ELSE  naredba3) sloena IF – THEN  naredba i4) CASE naredbaNaredba skoka je GOTO naredba< 6 7 8 [9] 10 11 12 >O projektu Cool School

Saznajte više o projektu i njegovim ciljevima.

Opširnije


Dobro doli

CoolSchool je sustav koji omogu?uje u?iteljima dodavanje vlastitog sadraja na svoje internet stranice.
Namijenjen je prvenstveno u?iteljima, u?enicima i njihovim roditeljima, no sigurno ?e se na ovim stranicama na?i zanimljivog sadraja i za ostale posjetitelje.


Dodano: 08.09.2011. 13:06:24 od